Player Index

Nostalgia Sim Baseball Player Listing - OT

(Player names are preceded by their MLB debut year)

1945 - Ott,Billy

1998 - Otanez,Willis

2012 - Otero,Dan

1995 - Otero,Ricky

1945 - Otero,Reggie

1907 - Otey,Bill

1967 - Otis,Amos

1912 - Otis,Bill

1909 - Otis,Harry

1969 - O'Toole,Dennis

1958 - O'Toole,Jim

1908 - O'Toole,Marty

2004 - Otsuka,Akinori

1962 - Ott,Billy

1974 - Ott,Ed

1926 - Ott,Mel

2010 - Ottavino,Adam

1974 - Otten,Jim

1895 - Otten,John

1987 - Otto,Dave